Chai tinh dầu nâu nắp đen đai to

Chai tinh dầu nâu khoen đen bóng

Chai tinh dầu nâu nắp bơm

Chai tinh dầu xanh lá

Chai tinh dầu xanh lá

Chai vacxin nâu & trong 5ml 8ml 10ml

Chai vacxin nâu 5ml 8ml 10ml

Nắp vacxin

Hũ kem nâu

Chai tinh dầu mờ

Chai dầu gió 24ml DG24

Chai dầu gió 3ml 7ml DG03 DG07

Bóp trắng + khoen vàng

Bộ nắp serum bóp trắng khoen vàng

Nắp vàng xoắn

Tổng hợp nắp serum

Khoen đen bóng UV – khoen nhựa đen

Nắp xịt mạ UV đen, Nắp xịt mạ vàng

Nắp vặn chai tinh dầu

Chai tinh dầu trong suốt

Khoen nhựa đen đai to

Nắp nhựa đen đai to

Bộ nắp serum bóp trắng khoen vàng

Nắp bóp quai vàng – quai bạc

Nắp nhựa đen đai bé

Nắp nhựa đen đai to

Nắp nhựa đen đai to

Nắp nhựa trắng đai to

Chai colagen CO30 – CO50

Chai tinh dầunâu nắp bơm

Nắp nhựa đen đai to

Nắp nhựa trắng đai to

Chai treo xe lục lăng 8ml / vuông trong 8ml / vuông mờ 8ml

Chai thủy tinh DG30 cổ cao

Chai bi lăn 10ml nâu đầu bi sắt nắp đen

Chai bi lăn 10ml nâu đầu bi sắt nắp đen

Chai bi lăn 10ml mờ nắp vàng / bạc / đen

Chai thủy tinh DG30 cổ cao

Chai bi lăn 10ml nâu đầu bi sắt nắp đen

Chai bi lăn 10ml nâu đầu bi sắt nắp đen